kosovo, 1 april 1999 - photo resource: amnesty international online, kosovo - may 1998.